Odbory AVU

Organizujeme se společně ve věci práce.

 • Hájíme právo zaměstnanců a zaměstnankyň AVU na spravedlivou mzdu a důstojné pracovní podmínky.
 • Požadujeme, aby zaměstnanci a zaměstnankyně AVU měli větší podíl na rozhodování ve věci práce. Připravujeme vyjednávání o kolektivní smlouvě mezi odbory a vedením školy.
 • Požadujeme nový Vnitřní mzdový předpis AVU, který zavede standardy větší transparentnosti v rozhodování o odměňování za práci a o podmínkách pro profesní a kariérní růst.
 • Požadujeme jednoznačnost v rovině definování kompetencí a povinností formulovaných v náplni práce zaměstnankyň a zaměstnanců AVU.
 • Vzděláváme se navzájem a zvyšujeme obecné právní a ekonomické povědomí o provozu a autonomii veřejné vysoké školy.
 • Nabízíme komunikační prostor pro sdílení zkušeností a pracovně-právních a sociálních problémů všech, kdo AVU jako školu tvoří.
 • Zprostředkováváme našim členkám a členům právní konzultace a zastupování s podporou týmu Vysokoškolského odborového svazu.

Proč?

My, zaměstnanci a zaměstnankyně Akademie výtvarných umění, jsme v létě 2019 založili odbory, a to hned z několika důvodů. Mnoho z nás se neustále ocitá na hranici existenčního minima, které překonávají dalšími prekérními formami práce za nedůstojnou mzdu. Chceme posílit naše postavení a práva, být informováni, kolektivně jednat s vedením, uzavřít kolektivní smlouvu a dosáhnout změnu současného Vnitřního mzdového předpisu AVU.

Základní organizace

 1. Vysokoškolského odborového svazu
 2. Organizační číslo: 5200
 3. Vedená u Městského soudu v Praze
 4. Registrace: 12. června 2019
 5. IČO 08250227

Organizujte se s námi!

 • Jestli se podílíte na výuce, výzkumu a každodenním chodu AVU jako veřejné umělecké vzdělávací instituce, jsme odborovou organizací pro vás.
 • Reprezentujeme vás v projednávání o pracovních podmínkách vůči škole jako zaměstnavateli a vůči institucím státu.
 • Jako základní organizace VOS máme pro vás přístup k právnímu poradenství a zastupování.

Vedení a výkonný výbor

 1. Jiří Skála,
  předseda
 2. Tomáš Pospiszyl,
  místopředseda
 3. Terezie Nekvindová,
  členka výboru
 4. Tomáš Pergler,
  člen výboru
 5. Janek Rous,
  člen výboru

Časová osa

listopad 2021
Odbory AVU spolu se studentskou ekobuňkou a akademickým senátem organizují setkání se 2 kandidátkami a 1 kandidátem na pozici rektora*rky. Využívají tuto platformu k propagaci odborů a jejich agendy.

říjen 2021
Z vedení Odborů AVU odstupuje předsedkyně Mária Topolčanská, která se rozhodla kandidovat na rektorku AVU. Výbor z tohoto důvodu svolal na 19. října členskou schůzi, na které si odboráři zvolili nové vedení. Předsedou se stal Jirka Skála, přičemž výkonný výbor má v současnosti 5 členů s jedním místopředsedou.

září 2021
ZO odborové organizace Odbory AVU vysílá na celostátní členský sjezd svého zástupce Jirku Skálu. Volilo se nové vedení celostátní organizace VOS (Vysokoškolských odborových svazů) a schvalovali se nové stanovy.

Kontakt

 1. Odbory AVU
 2. ZO VOS
 3. U Akademie 4
 4. Praha 7, 170 00
 5. Česká republika
 6. odbory.avu@gmail.com
 7. www.avu.cz

O nás

 • Hájíme právo zaměstnanců a zaměstnankyň AVU na spravedlivou mzdu a důstojné pracovní podmínky.
 • Požadujeme, aby zaměstnanci a zaměstnankyně AVU měli větší podíl na rozhodování ve věci práce. Připravujeme vyjednávání o kolektivní smlouvě mezi odbory a vedením školy.
 • Požadujeme nový Vnitřní mzdový předpis AVU, který zavede standardy větší transparentnosti v rozhodování o odměňování za práci a o podmínkách pro profesní a kariérní růst.
 • Požadujeme jednoznačnost v rovině definování kompetencí a povinností formulovaných v náplni práce zaměstnankyň a zaměstnanců AVU.
 • Vzděláváme se navzájem a zvyšujeme obecné právní a ekonomické povědomí o provozu a autonomii veřejné vysoké školy.
 • Nabízíme komunikační prostor pro sdílení zkušeností a pracovně-právních a sociálních problémů všech, kdo AVU jako školu tvoří.
 • Zprostředkováváme našim členkám a členům právní konzultace a zastupování s podporou týmu Vysokoškolského odborového svazu.
Novou odborovou organizaci Odbory AVU jsme založili 12. června 2019 jako základní organizaci celostátního Vysokoškolského odborového svazu. Organizujeme se na Akademii výtvarných umění v Praze. Zajímá nás AVU jako instituce vysokoškolského vzdělávání a jako veřejný zaměstnavatel. Odbory AVU jsme založili s ambicí začít se vzdělávat navzájem a "vzdělat svoji instituci" v oblasti standardů a forem práce v akademickém prostředí. Svým jednáním chceme systémově měnit zavedenou praxi hodnocení práce v prostředí uměleckých vysokých škol obecně a prosazovat pracovní a sociální zájmy zaměstnankyň a zaměstnanců školy v akademických i neakademických pozicích. Máme společnou představu o AVU jako sociálně odpovědné instituci. Jsme kolektiv s jasnou agendou vyjednat změny v současné zaměstnanecké politice AVU. Požadujeme lepší péči vysoké školy o rovnováhu života a práce lidí v oblasti vzdělávání, výzkumu a ve všech pracovních rolích, které jsou pro provoz vysoké školy nezbytné. Jde nám o větší transparentnost hodnocení práce, o dostupnost nediskriminujících forem pracovních smluv a výšek úvazků, o důstojné mzdy a celkově o větší zodpovědnost instituce za kariérní perspektivu svých zaměstnankyň a zaměstnanců. Odbory AVU jsou právnickou osobou registrovanou ve formě sdružení – především zaměstnankyň a zaměstnanců ve vysokém školství v oblasti umění. Po rekodifikaci práva v České republice k 1. lednu 2014 se na odborovou organizaci používá úprava spolkového práva. Působení odborové organizace je legislativně ukotveno Zákoníkem práce.

Proč?

My, zaměstnanci a zaměstnankyně Akademie výtvarných umění, jsme v létě 2019 založili odbory, a to hned z několika důvodů. Mnoho z nás se neustále ocitá na hranici existenčního minima, které překonávají dalšími prekérními formami práce za nedůstojnou mzdu. Chceme posílit naše postavení a práva, být informováni, kolektivně jednat s vedením, uzavřít kolektivní smlouvu a dosáhnout změnu současného Vnitřního mzdového předpisu AVU. Solidarizujeme se ve Vysokoškolském odborovém svazu se školami napříč Českou republikou. Chceme srovnávat naši školu se standardy evropských škol kvalitou výuky a zároveň kvalitou pracovních podmínek. Jako akademické instituce s velkou autonomií rozhodování jsou to právě české vysoké školy, které mají zodpovědnost měnit kulturu práce v akademické sféře a pěstovat důstojnější formy a podmínky zaměstnávání v kontextu EU.

Organizujte se s námi

Přihláška
 • Jestli se podílíte na výuce, výzkumu a každodenním chodu AVU jako veřejné umělecké vzdělávací instituce, jsme odborovou organizací pro vás.
 • Reprezentujeme vás v projednávání o pracovních podmínkách vůči škole jako zaměstnavateli a vůči institucím státu.
 • Reprezentujeme vás v projednávání o pracovních podmínkách vůči škole jako zaměstnavateli a vůči institucím státu.
 • Jako základní organizace VOS máme pro vás přístup k právnímu poradenství a zastupování.

Informace o členství v odborech není veřejně dostupná. Odbory AVU reprezentuje kolektivní vedení a výbor.

Členství vzniká odesláním přihlášky na adresu odborů a uhrazením měsíčního členského poplatku, který v současnosti činí 50 Kč/měsíc, tedy 600 Kč/rok.

Poplatek pokrývá členské příspěvky celostátnímu VOS za člena/ku 840 Kč za rok. Na našem transparentním účtu tím vzniká společný minimální fond 200 Kč/za členku a člena za rok, z kterého hradíme administrativní náklady naší organizace.
Číslo účtu: 2701738955 / 2010

Elektronickou přihlášku naleznete zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu odbory.avu@gmail.com.

Časová osa

listopad 2021
Odbory AVU spolu se studentskou ekobuňkou a akademickým senátem organizují setkání se 2 kandidátkami a 1 kandidátem na pozici rektora*rky. Využívají tuto platformu k propagaci odborů a jejich agendy.

říjen 2021
Z vedení Odborů AVU odstupuje předsedkyně Mária Topolčanská, která se rozhodla kandidovat na rektorku AVU. Výbor z tohoto důvodu svolal na 19. října členskou schůzi, na které si odboráři zvolili nové vedení. Předsedou se stal Jirka Skála, přičemž výkonný výbor má v současnosti 5 členů s jedním místopředsedou.

září 2021
ZO odborové organizace Odbory AVU vysílá na celostátní členský sjezd svého zástupce Jirku Skálu. Volilo se nové vedení celostátní organizace VOS (Vysokoškolských odborových svazů) a schvalovali se nové stanovy.

červen 2021
Z výkonného výboru odstupuje Anežka Bártlová. Počet členů ve vedení Odborů AVU se tak zmenšil ze 7 na 6.

duben-květen 2021
Akademický senát projednává rozpočet AVU. Díky členům odborů a zároveň senátorům se podařilo navýšit platy zaměstnanců o předpokládanou inflaci. Původní návrh vedení počítal s nulovým navýšením platů.

listopad 2020
Členský online seminář OAVU 19. 11. 2020 byl prvním členským setkáním distanční formou. Pracovní skupiny vedly diskusi na předem vybraná témata a prostor byl věnován sdílení zkušeností s online výukou i dalším problémům, které členové a členky navrhli k řešení.

říjen 2020
OAVU se organizuje, celkem má již dvacet lidí v akademických i neakademických pozicích.

červen 2020
Report z prvního roku působení na škole odeslal výbor OAVU dopisem všem členkám a členům. Tato forma informování bude pokračovat s intenzitou a frekvencí podle probíhajících jednání a událostí.

duben 2020
Dopisem vedení AVU jsme deklarovali, že právo Odborů AVU na informace a jednání o pracovně-právních a ekonomických otázkách zaměstnávání na AVU budeme v budoucnosti společně s vedením chtít dál naplňovat i v kontextu nových událostí spojených s vývojem koronavirové pandemie. Odbory AVU písemně formulovaly otázky ke struktuře návrhu rozpočtu pro rok 2020, který předložilo vedení AVU k zasedání Akademického…

duben-květen 2020
V ČR se naplno projevila pandemie koronaviru. Během ní se výbor odborů AVU setkal dvakrát online.